Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [O] - woj. opolskie > OSP Re??ska Wie??

  OSP w Re??skiej Wsi
  Stra??nica OSP w Re??skiej Wsi.
  Jest to jedna z o??miu OSP funkcjonuj?cych na terenie Gminy Re??ska Wie??.

  Stan obecny klasyfikuje jednostk? w typ S-2 wyposa??on? w:
  428[O]63 GCBA 5/32 Jelcz 004 zmodernizowany przez Bonex
  428[O]64 GLM Polonez Truck

  Boksy gara??owe s? 2-stanowiskowe.

  Jako OSP z centralnym po??o??eniem w gminie by??a siln? podstaw? dzia??ania w ochronie przeciwpo??arowej w??r??d OSP dzia??aj?cych w gminie. W 1995 roku zosta??a w???czona do KSRG. Jednak??e obecny czas wywar?? na jednostce niekorzystne zmiany poprzez spadek gotowo??ci bojowej. W porozumieniu z KG PSP, OSP od lipca 2011 roku na w??asn? pro??b? zosta??a wy???czona z KSRG.

  OSP le??y w rejonie dzia??ania JRG nr 2 PSP w K?dzierzynie-Ko??lu.

  W 2012 roku jednostka odnotowa??a 9 wyjazd??w, z czego:
  4 - po??ary
  5 - miejscowe zagro??enia


  Niniejszym dzi?kuj? Panu Prezesowi, Naczelnikowi OSP w Re??skiej Wsi oraz stra??akom jednostki za okaza??? pomoc, po??wi?cony czas i przekazane informacje.

  Re??ska Wie??, marzec 2011r.