Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar pustostanu - K?dzierzyn Ko??le, teren PKP - 04.10.2013 r

  W pi?tek 4 pa??dziernika, o godz. 10:48 do SK KP PSP w K?dzierzynie-Ko??lu wp??yn???o zg??oszenie o po??arze pustostanu na terenie stacji PKP. Teren ten znajduj? si? na obszarze chronionym JRG-1 PSP. W pierwszym rzucie zadysponowano dwa zast?py ga??nicze. Jednocze??nie o zdarzeniu poinformowano Policj? i zarz?dc? terenu.

  W chwili dojazdu SiS na miejsce, po??arem obj?ty by?? ca??y dach parterowego budynku. KDR wyda?? polecenie rozwini?cia dw??ch linii ga??niczych w natarciu, jednocze??nie przeszukania pomieszcze?? pod k?tem os??b poszkodowanych. Do akcji zadysponowany zosta?? r??wnie?? dow??dca JRG 1.

  Po przeszukaniu pomieszcze?? nie stwierdzono obecno??ci os??b trzecich. Dzia??ania ga??nicze kontynuowano, a po st??umieniu po??aru na dachu, dzia??ania ga??nicze zosta??y prowadzone niezb?dne prace rozbi??rkowe oraz oddymianie obiektu. Ze wzgl?du na trudno??ci zaopatrzeniem w wod?, zosta?? zadysponowany r??wnie?? ci???ki samoch??d ga??niczy z JRG 1.

  Dzia??ania zosta??y zako??czone o godz. 12:35 i bra??o w niej udzia?? 12 stra??ak??w.

  Si??y i ??rodki:
  421[O]21 GLBA 1,5/1,0 Mitsubishi Canter
  421[O]22 GBA 2/27 Star/Man
  421[O]25 GCBA 12/50 Steyr 32S39
  421[O]90 SLOp Daewoo Lanos
  oraz patrol Policji.