Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar poddasza - Rzepin, ul. Sosnowa - 25.02.09

  25 lutego, ok. 16:00 do PSK w S??ubicach wp??yn???o zg??oszenie o po??arze poddasza u??ytkowego w domku jednorodzinnym na ul. Sosnowej w Rzepinie. Do zdarzenia zadysponowano 4 zast?py PSP i OSP. Pierwsi na miejscu byli druhowie z OSP Rzepin. W momencie ich przyjazdu wyst?powa??o silne zadymienie; g?sty dym wydobywa?? si? zar??wno z okien pokoi na poddaszu, jak i spod dachu. Po??ar obejmowa?? jeden z pokoi na poddaszu, a tak??e korytarz i cz???? strychu. Do ??rodka wprowadzono ratownik??w w aparatach ODO z szybkim natarciem. Dzia??ania szybko przynios??y oczekiwany skutek, o czym ??wiadczy??y k???by pary wodnej, kt??re zast?pi??y dym. Po up??ywie kilku kolejnych minut na miejscu pojawi?? si? nast?pny zast?p ga??niczy, tym razem z OSP Kowal??w. Do GBA podczepiono lini? zasilaj?c?, rozwini?to r??wnie?? lini? ga??nicz? W52. Tymczasem w trzyminutowych odst?pach dojecha??y zadysponowane zast?py JRG S??ubice ?? GCBA i SD-30. Za pomoc? drabiny mechanicznej wprowadzono stra??ak??w PSP na strych przez okno dachowe. Pr?d wody podawano p????niej r??wnie?? z zewn?trz. Pojawi?? si? r??wnie?? podno??nik pogotowia energetycznego, wezwany celem odci?cia dop??ywu pr?du do budynku (linia napowietrzna). Po??ar zosta?? opanowany po ok. 30 minutach. Usuwanie spalonego wyposa??enia pokoju, dogaszanie i prace rozbi??rkowe (wykonano otw??r w dachu budynku) trwa??y jeszcze do ok. 19:00. Po zapadni?ciu zmroku zadysponowano samoch??d SLRt z OSP Rzepin z przeno??nym sprz?tem o??wietleniowym. Po zako??czeniu wszystkich dzia??a?? teren akcji przekazano w??a??cicielowi posesji. Straty wst?pnie oszacowano na ok. 80.000 z??.

  Si??y i ??rodki:

  PSP:

  391[F]26 - GCBA 8/42 - Iveco/Auto-SHL - JRG S??ubice
  391[F]51 - SD-30 - IFA - JRG S??ubice

  OSP:

  399[F]62 - SLRt - Ford Transit/Stolarczyk - OSP Rzepin
  399[F]63 - GBA 2,5/16 - MB Atego/Moto-Truck - OSP Rzepin
  39x[F]yy - GCBA 5,5/32 - Jelcz 315/Osiny - OSP Kowal??w

  Policja: 2 patrole (umundurowany i nieumundurowany)

  Pogotowie Energetyczne Enea: Podno??nik Lublin/Bumar Koszalin.