Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar domku - Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa Wola - 21.02.2009
  Click to view full size image
  Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa Wola, 21.02.2009

  Oko??o godziny 15.10 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Rawie Mazowieckiej wp??yn???o zg??oszenie o po??arze budynku. Stra??acy wyje??d??aj?c z gara??u JRG widzieli ju?? k???by czarnego dymu nad miastem. Ratownicy po doje??dzie na miejsce zastali otwarty po??ar budynku mieszkalno-gospodarczego, parterowego z poddaszem u??ytkowym i dobudowanym gara??em. Stra??acy przyst?pili do dzia??a?? maj?cych na celu st??umienie po??aru i obron? przylegaj?cego gara??u. Zaopatrzenie wodne zorganizowano przy u??yciu pompy p??ywaj?cej Niagara z pobliskiego stawu. Dostatek wody pozwoli?? na podanie w sumie 3 pr?d??w ga??niczych: dw??ch linii z odcink??w W52 i jednej linii szybkiego natarcia. Stra??acy szybko opanowali sytuacj? i przyst?pili do dogaszania. By??o ono d??ugotrwa??e ze wzgl?du na ilo??? i r????norodno??? zgromadzonych w nim przedmiot??w, kt??re by??y przedmiotem prowadzonej przez w??a??ciciela dzia??alno??ci handlowej. Budynek sp??on??? doszcz?tnie, ocala?? jedynie gara??. Prawdopodobn? przyczyn? po??aru by?? niesprawny system grzewczy b?d?? jego z??a obs??uga. W okresie zimowym u??ytkowanie instalacji grzewczej jest cz?st? przyczyn? po??ar??w mieszka?? i dom??w.

  Dzia??ania zako??czono po ponad 2 godzinach.

  Si??y i ??rodki:

  521[E]21 - GBA 2,5/16 - StarMan 12.227/Auto-SHL
  521[E]44 - SLRt - Renault Mascott