Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [K] - woj. ma??opolskie > OSP KSRG Czarnochowice

  OSP KSRG Czarnochowice
  Gmina miejsko-wiejska Wieliczka le??y na po??udniowy wsch??d od Krakowa, zajmuje obszar 100,1 km2. Jej struktur? administracyjn? tworz?: miasto Wieliczka oraz 29 so??ectw.

  Gmina graniczy:

  - na p????nocnym zachodzie z Krakowem,
  - na zachodzie z gminami ??wi?tniki i Siepraw,
  - na wschodzie z gminami Biskupice i Niepo??omice,
  - na po??udniu z gminami Dobczyce i Gd??w.

  Obszar gminy Wieliczka po??o??ony jest w dorzeczu rzeki Raby, Wilgi i Serafy, kt??re to rzeki wp??ywaj? do Wis??y, stanowi?cej p????nocn? granic? gminy. Ukszta??towanie terenu gminy jest urozmaicone. Cz???? po??udniowa ma bardzo zr????nicowan?, wy??ynn? rze??b? terenu, natomiast p????nocna, po??o??ona w pradolinie Wis??y, jest raczej nizinna. Miasto Wieliczka pe??ni funkcj? lokalnego w?z??a komunikacji drogowej: krzy??uj? si? tutaj szlaki komunikacyjne ???cz?ce Wieliczk? z Krakowem, Niepo??omicami, Gdowem i Dobczycami.

  Czarnochowice to miejscowo??? po??o??ona w wojew??dztwie ma??opolskim, w powiecie wielickim w gminie Wieliczka. Liczba ludno??ci to ok. 1245 os??b.

  Jednostka typu S-4 w???czona do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga??niczego w 1995 roku.
  Najbli??sza jednostka JRG oddalona jest od remizy OSP Czarnochowice o 5 km. W gminie Wieliczka znajduje si? 16 jednostek OSP, w tym 3 w KSRG (OSP Czarnochowice, OSP Chor?gwica, OSP Podstolice).

  Przez teren gminy Wieliczka przebiega europejska trasa E40 oraz autostrada A4. Obecno??? tych dr??g generuje sporo zdarze?? zwi?zanych z wypadkami. OSP z racji blisko??ci JRG, cz?sto dysponowana jest na zabezpieczenie rejonu chronionego. Znaczn? cz???? gminy stanowi? nieu??ytki rolne, co wi???e si? z cz?stym dysponowaniem do po??ar??w traw. Rocznie OSP odnotowuje oko??o 150 interwencji, co daje drugie miejsce pod wzgl?dem ilo??ci wyjazd??w OSP w powiecie.

  ***

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Czarnochowicach
  Czarnochowice 150
  32-020 Wieliczka

  *Wyposa??enie:

  - 569[K]65 - GBA 4/24 - Volvo FL 290/PS Szcz???niak
  - 569[K]67 - GBA 2,5/16 - Magirus Deutz 192D11/Magirus
  - 569[K]68 - SLRr - Land Rover Freelander
  - 569[K]95 - SLOp - Kia Sportage (samochodem porusza si? komendant miejsko-gminny)