Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Bychawce Drugiej

  GLAM 8+8 ?? MB 608D/Bachert
  Lekki samoch??d ga??niczy z autopomp? o wydajno??ci 800 l/min i motopomp? o wydajno??ci 800 l/min ?? bez zbiornika wodnego.

  Zabieraj?cy 9 os??b za??ogi L??schgruppenfahrzeug (LF) 8 to typowy samoch??d niewielkich zachodnioniemieckich ochotniczych stra??y po??arnych, bardzo rozpowszechniony, szczeg??lnie w latach 70. i 80. Produkcj? samochod??w tego typu zako??czono w 1991 r., gdy przesta?? by? samochodem normatywnym wg DIN. By?? to samoch??d ??po??redni? mi?dzy wozami typu GLM (niem. Tragkraftspritzenfahrzeug, TSF) a wi?kszymi (??rednimi) samochodami ga??niczymi z za??og? 9-os. Posiada?? on sw??j odpowiednik w NRD (LF8-TS8 Robur) oraz CSRS (DA 12 Avia), w Polsce by??a to kombinacja szerzej nieznana, nie istnia?? seryjny samoch??d ??po??redni? pomi?dzy ??ukiem GLM a Starem GBAM/GBA, z 8/9-os. za??og? (poniek?d z braku odpowiedniego podwozia krajowej produkcji).

  LF 8 mia?? autopomp? (mocowan? z przodu) i motopomp?, o wyd. 800 l/min ka??da, nie posiada?? natomiast zbiornika na wod?. Zabiera?? najcz???ciej tylko podstawowy sprz?t. Wozy te produkowano w kilku r????nych wielko??ciach ?? ten z Bychawki zalicza si? do mniejszych.

  Mercedes s??u??y?? uprzednio w FF (OSP) Erlensee-Langendiebach, w niemieckim landzie Hesja.

  * * *

  Podwozie: Mercedes-Benz 608D
  Zabudowa: Gebr??der Bachert, Bad Friedrichshall, RFN
  Rok produkcji: 1982
  Typ (DE): LF 8
  Typ (PL): GLAM 8+8
  Obsada: 9 stra??ak??w
  Autopompa: FP 8/8 (A 8/8), Gebr. Bachert
  Motopompa: TS 8/8 (M 8/8), Gebr. Bachert (rok prod. 1980)

  * * *

  Wyposa??enie:
  - zestaw hydrauliki si??owej Weber: pompa elektryczna, no??yce, rozpieracz
  - agregat pr?dotw??rczy BOSCH
  - przeno??ny maszt o??wietleniowy z dwiema naja??nicami
  - 4 aparaty ODO
  - zestaw poduszek i kork??w ci??nieniowych Wetter
  - motopompa 800l/min Bachert
  - armatura: odcinki, rozdzielacze, pr?downice, w???e ssawne, smoki
  - drabina przystawna
  - torba OSP R1
  Pojazd wyposa??ony by?? r??wnie?? w skokochron, jednak z powodu ma??ej przydatno??ci w rejonie chronionym, zosta?? on zdemontowany i nie stanowi sta??ego wyposa??enia pojazdu.