Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > Egzaminy szeregowych OSP I-go stopnia ?? S??ubice, 9.05.09

  9 maja 2009 w siedzibie KP i JRG PSP w S??ubicach odby?? si? egzamin teoretyczny i praktyczny, ko??cz?cy kurs szeregowych OSP I-go stopnia. Do egzaminu przyst?pi??o 42 s??uchaczy kursu, ochotnik??w z terenu powiatu s??ubickiego. W pierwszej kolejno??ci wszyscy kandydaci na druh??w pisali test teoretyczny w salach JRG i KP. Nast?pnie, w 4- lub 5-osobowych zespo??ach, s??uchacze kursu przyst?powali do sprawdzianu praktycznego. Do zada?? zdaj?cych nale??a??o zbudowanie linii ga??niczych z wykorzystaniem ro??nych element??w armatury (m.in. zasysacza liniowego, pr?downic pianowych, turbo-jet i standardowych, kurtyn wodnych), a tak??e sprawiane drabiny D10W, zar??wno jako przystawnej, jak i wolnostoj?cej.

  Egzamin uko??czy??o z wynikiem pozytywnym 41 z 42 s??uchaczy. Absolwenci kursu zasil? szeregi Ochotniczych Stra??y Po??arnych w S??ubicach, Rzepinie, Cybince, G??rzycy, O??nie Lubuskim, Kowalowie, Lubiechni Wielkiej, Siennie, Po???cku, Radzikowie, Golicach, S?dowie, Bia??kowie, Smog??rach i Rybocicach.

  http://www.straz-slubice.pl