Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [O] - woj. opolskie > OSP Re??ska Wie??

  *429[O]30 - GCBA Jelcz 315/JZS/Bonex
  Marka: Jelcz
  Model: 004
  Zabudowa: Bonex
  Nap?d: 4x2
  Typ: GCBA - ci???ki ga??niczy ze zbiornikiem wody i autopomp?
  Rok produkcji: 1994
  Pojemno??? zbiornika wodnego: 5000l.
  Pojemno??? zbiornika na ??rodek pianotw??rczy: 500l.
  Autopompa: jednozakresowa wydajno??ci 3200l./min. - 8 bar

  W??z pierwotnie zakupiony w JZS w typowym wykonaniu dla wersji Jelcza 004.W takim uk??adzie funkcjonowa?? w OSP do czasu powodzi w 1997 roku. Okres akcji powodziowej wymusi?? do wykonania modernizacji zabudowy, g????wnie przez brak mo??liwo??ci przewo??enia wi?kszej ilo??ci stra??ak??w oraz potrzebnego sprz?tu.
  Z funduszy popowodziowych w??z zosta?? zmodernizowany w Bonex poprzez ca??kowit? modernizacj? cz???ci osobowo-sprz?towej. Wykonano przedzia?? dla za??ogi oraz dodatkowe skrytki sprz?towe. Nie oby??o si? bez kompromisu. Przy wykonaniu zabudowy zbiornik wodny zosta?? zmniejszony do ilo??ci 5000 l. wody. Autopompa pozosta??a ta sama jednak zmieniono jej umieszczenie i zestaw przyrz?d??w do obs??ugi.

  *W lipcu 2011 roku jednostka na w??asn? pro??b? w porozumieniu z KG PSP zosta??a wy???czona z KSRG, co spowodowa??o zmian? numer??w na 428[O]63.