Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > Manewry z zakresu po??ar??w wewn?trznych - PBL Zamczysko Nowe - 20.10.2012 r

  20 pa??dziernika 2012 roku w Przeciwpo??arowej Bazie Le??nej Szko??y G????wnej S??u??by Po??arniczej Zamczysko Nowe odby??y si? manewry 4 wybranych jednostek OSP z terenu wojew??dztwa mazowieckiego. Celem ?wicze?? by??o zebranie jak najwi?kszej ilo??ci danych o prowadzeniu dzia??a?? w przypadku po??ar??w wewn?trznych przez kadr? dydaktyczn? SGSP oraz podnoszenie swoich umiej?tno??ci przez ?wicz?cych stra??ak??w. Zaproszono jednostki OSP z Garwolina, Legionowa, ?omianek i Weso??ej.

  Obiekt: Zbudowany na poligonie pi?trowy trena??er konstrukcji metalowej z kilkoma wej??ciami, oknami i tarasem oraz klatk? schodow?. W budynku znajduje si? labirynt, a tak??e szereg innych utrudnie??, kt??re mo??na modyfikowa?. W budowli nie wykorzystuje si? otwartego ognia, a jedynie sam ciep??y i dra??ni?cy dym. Dodatkowo na zewn?trz metalowe beczki imituj? klatk? schodow? (bardzo udane rozwi?zanie), ??cianki ze sklejki korytarz, a opony o du??ej ??rednicy s??u??? jako drzwi (po str?ceniu dw??ch g??rnych opon z ka??dego stosu uwa??a??o si?, ??e drzwi s? otwarte).

  Si??y i ??rodki:
  2 zast?py po 4 ratownik??w, jeden samoch??d ga??niczy. Drugi zast?p dociera na miejsce 5 minut po rozpocz?ciu za??o??enia.

  Zadania:
  Dzia??ania ga??nicze ?? zalanie wod? beczek: 1 ?? na dachu, 2 ?? z lewego skrzyd??a po pokonaniu labiryntu i otwarciu drzwi, 3 ?? z tarasu beczk? stoj?c? poni??ej.
  Przeszukanie pomieszcze?? ?? nale??a??o odnale??? jak najwi?ksz? liczb? klock??w porozrzucanych po trena??erze;
  Przystawienie drabiny do okna jako wykonanie ewentualnej drogi ewakuacyjnej dla ratownik??w;
  Ewakuacja ?? 2 poszkodowanych w obiekcie;
  Oddymienie ?? w??a??ciwe ustawienie wentylatora, otwarcie okien i drzwi;
  Prowadzenie ???czno??ci radiowej;
  Wykonanie zasilenia z hydrantu w odleg??o??ci 60 metr??w od pojazdu.

  Ka??da jednostka otrzyma??a mo??liwo??? kilkukrotnego ?wiczenia (rotacja ratownik??w). Kolejno??? zosta??a wylosowana. Stra??acy nie podgl?dali dzia??a?? innych jednostek. Po ka??dym podej??ciu, kierownicy pozoracji przekazywali naczelnikom OSP swoje wnioski i uwagi, kt??re nast?pnie by??y omawiane wewn?trznie.