Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [W] - m.st. Warszawa > 301[W] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr.1

  301[W]74 - SCRw - Jelcz P442/Schmitz
  Ci???ki samoch??d ratownictwa wodnego zabudowany przez Schmitz na podwoziu Jelcz P 442. W samochodzie zastosowano 6 cylindrowy silnik Steyr WD 615.45 o pojemno??ci 9726 cm3 i mocy 235 kW. Pojazd posiada przed??u??an? kabin? dwu drzwiow? z ??aw? umieszczon? za siedzeniami kierowcy i pasa??era. W zwi?zku z tym w samej kabinie pojazdu mog? podr????owa? 4 osoby. By?? to pierwszy tego typu pojazd, ??ci??le przystosowany do potrzeb grupy nurkowej jakim dysponowali warszawscy nurkowie z PSP. Wcze??niej wykorzystywano do cel??w grupy Stara 266 z zabudow? JZS 547.

  Jedna z ciekawszych konstrukcji, z tych kt??re mo??na spotka? w??r??d wielu pojazd??w PSP. Cho? pojazd ten powsta?? w 1996 roku, zosta??a tutaj utrzymana tendencja, kt??ra uwidoczni??a si? w okresie PRL. Zagraniczna zabudowa - rodzime podwozie. Ten pojazd jest r??wnie?? kolejnym dowodem na to, ??e jednak rodzima my??l techniczna by??a w tyle za zagranicznymi konkurentami. Jazda tym pojazdem jest niezbyt komfortowa natomiast zabudowa jest nie do zast?pienia. Drzwi, znajduj?ce si? z lewej strony zabudowy prowadz? do pomieszczenia w kt??rym znajdziemy 3 miejsca siedz?ce dla za??ogi, kabin? prysznicow?, a tak??e rega??y z skrzynkami na sprz?t. Po lewej stronie znajduj? si? du??a skrytka na sprz?t ratowniczy, co zapewnia obustronny dost?p do sprz?tu tam zgromadzonego. Znajdziemy tam cho?by butle, liny, maski, kombinezony, boje i inny sprz?t nurkowy oraz agregat pr?dotw??rczy o mocy 20 kVA. Z ty??u zabudowy znajduj? si? ??uraw hydrauliczny Hiab 071. Po prawej stronie, wewn?trz ogromniej skrytki, usytuowany jest ponton ratowniczy z silnikiem motorowym.

  Poprzednio pojazd s??u??y?? w JRG 5 Warszawa.