Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [W] - m.st. Warszawa > 312[W] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr.12

  GLBA 0,4/2 - FSC ??uk A151C/FSC Lublin
  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 12 w Warszawie poza pojazdami wyje??d??aj?cymi do zdarze?? posiada r??wnie?? pi?knie zachowany model samochodu po??arniczego ??uk A151C. Pojazd ten pe??ni jedynie rol? samochodu zabytkowego, cho? jest w pe??ni sprawny zar??wno pod wzgl?dem mechanicznym jak i po??arniczym. W posiadanym zbiorniku znajduj? si? woda, za nim w uchwytach na sprz?t znajdziemy armatur? wodn?, r??wnie?? sama autopompa dzia??a bardzo dobrze. Sprawne s? tak??e sygna??y ??wietlno - d??wi?kowe oraz radiotelefon, kt??ry nie jest jednak pod???czony.

  Pojazd trafi?? do Oddzia??u XII w 1986 roku, a nast?pnie zosta?? przekazany do OSP Rado???. Nie mia?? tam jednak zastosowania i powr??ci?? do stra??ak??w z '12ki', kt??rzy doprowadzili go do porz?dku.

  ----------------------------------------------------------

  Obok s??ynnych samochod??w GLM-8 serii A15, Fabryka Samochod??w Ci???arowych im. Boles??awa Bieruta w Lublinie produkowa??a r??wnie?? lekkie samochody ga??nicze szybkiej interwencji ze zbiornikiem wodnym, przeznaczone przede wszystkim dla zawodowych stra??y po??arnych (zak??adowych i terenowych). Widoczny na zdj?ciach model ??uk A151C GLBA 0,4/2 (wypadku zastosowania agregatu AP-50 GLBAPr 0,4/2/50; inne oznaczenie GLBA 0,4-2/12) wszed?? do produkcji w lubelskiej FSC oko??o 1984 r. By?? on nast?pc? wytwarzanego od po??owy lat 70. lekkiego samochodu ga??niczego A151 GLBM 0,4/4 (inne oznaczenie GLBM 0,4-4/4), wyposa??onego standardowo w motopompy M 4/4 starego typu. Po tym, gdy fiaskiem zako??czy??a pr??ba stworzenia specjalnej motopompy M2/12 dla tego samochodu, ??widnicka Fabryka Urz?dze?? Przemys??owych (??FUP) przyst?pi??a do opracowywania autopompy o podobnych
  parametrach (wydajno??? 200 l/min @ 12 bar). Urz?dzenie to wdro??ono do produkcji w 1983 r. i znalaz??o zastosowanie w??a??nie w ??uku A151C. Odci???enie ty??u pojazdu (likwidacja motopompy i zamontowanie autopompy przed mask?) pozwoli??o na wygospodarowanie miejsca na standardowy agregat proszkowy AP-50 (na w??zku) z ty??u wozu. Niemniej jednak nie wszyscy u??ytkownicy stosowali to rozwi?zanie, nie ka??dy A151C by?? zatem GLBAPr. Wyst?powa??y r??wnie?? warianty z baga??nikiem dachowym typowym dla wersji GLM (np. egzemplarz na zdj?ciu, egzemplarz z Zawodowej Stra??y Po??arnej w Gdyni) jak i bez baga??nika (np. w Zawodowej Stra??y Po??arnej w Mogilnie).

  Pojazdy tego typu by??y r??wnie?? seryjnie wyposa??one w halogenowe lampy przeciwmgielne (tu zdemontowane).

  ***

  *Typ pojazdu: ??uk A151C

  *Obsada: 3 stra??ak??w w uk??adzie 1+1+1 (2 w kabinie kierowcy i 1 na sk??adanym fotelu w przedziale ??adunkowym)

  *Nap?d: 4x2

  *Silnik: S-21, benzynowy, g??rnozaworowy, o poj. 2,120 l i mocy 51,5 kW (70 KM) @ 4000 obr./min

  *Wymiary (d??./szer./wys.): 4730/1820/2460 mm
  Rozstaw osi: 2700 mm

  *DMC: 2550 kg
  Masa w??asna: 1880 kg

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego: 2x lampa obrotowa Elektra LBS-5, sygna??y dwutonowe
  Belma

  *Zbiornik wody: poliestrowy, o poj. 400 l/min, po???czony elastycznym w???em z autopomp?;
  nape??nianie przez jedna nasad? 52.

  *Autopompa: A2/12, prod. ??FUP; montowana przed zderzakiem, nap?dzana od silnika pojazdu przez wa?? nap?dowy i sprz?g??o elektromagnetyczne; wyd. 200 l/min @ 12 bar; brak mo??liwo??ci zasysania wody ze ??r??de?? otwartych; jedna nasada t??oczna 52.

  *Normatywne wyposa??enie (lata 80., m.in.).: agregat proszkowy AP-50, 2x AODO AP- 3, pr?downice 25 i 52, 4 odcinki W25-20-?A, 7 odcink??w W52-15-?A, 1 odcinek W52 do tankowania hydrantowego, stojak kwadrantowy, klucze do ???cznik??w i hydrant??w, prze???czniki, zasysacz liniowy Z-200, ga??nice, drabina s??upkowa D3,1 (ew. r??wnie?? drabina nasadkowa w wersji z baga??nikiem), radiotelefon samochodowy Unitra Radmor R 2432 K.