Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 341[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bia??ej Podlaskiej

  Nowe! 341[L]25 ?? GCBA 5/34 ?? Scania P360/Szcz???niak
  Jeden z dw??ch pojazd??w ga??niczych, typu ci???kiego, znajduj?cych si? na wyposa??enieu JRG 1 w Bia??ej Podlaskiej. Sacnia opr??cz du??ego zbiornika i mocnej pompy, wyposa??ona zosta??a w sprz?t potrzebny przy ka??dego rodzaju zdarzeniach, czyni?c j? pojazdem uniwersalnym.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/3400-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/34

  * * *

  Numer operacyjny: 341[L]25
  Numer rejestracyjny: LB 49404

  * * *

  Podwozie: Scania P360 CB4x4EHZ 
  Rocznik: 2013
  Nap?d: 4x4 - kat. II (uterenowione) 
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy ok. 360 KM 
  Skrzynia bieg??w: manualna
  Kabina: typ CrewCab CP 28, brygadowa (fabryczna) 
  Ilo???/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4 
  DMC (admin./techn.): 18000/21500 kg
  DMC zestawu (techn.): 40000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej (techn.): 8500 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej (admin./techn.): 11500/13000
  D??ugo???/Szeroko???/Wysoko??? pojazdu: 8.60/2.55/3.41 m


  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy
  -szperacz pogorzeliskowy
  -wyci?garka 
  -niezale??ne ogrzewanie przedzia??u autopompy   *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy analogowy: Motorola GM-360 

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  -belka LED: ZE Elektra LZP LF
  -1x lampa pojedyncza stroboskopowa: ZE Elektra LBX 2000
  -2x lampa kierunkowa diodowa: CODE 3 
  -modulator: Elfir Zura 1120

  * * *

  *Zabudowa: Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szcz???niak, Bielsko-Bia??a 
  *Rok zabudowy: 2013
  *Technologia: klasyczna

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody o poj.: 5000 l
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500 l
  -autopompa: Godiva P2A3010 
  -DWP
  -wysokoci??nieniowe szybkie natarcie (prawa strona)
  -1x nasada t??oczna 52, z pod???czon? na sta??e lini? ga??nicz? (strona lewa)
  -4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  -2x nasada ssawna 110 (ty??, poni??ej przedzia??u autopompy)
  -2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  -nasada tankowania/spustu ??rodka pianotw??rczego 52 (ty??, poni??ej przedzia??u autopompy)
  -nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 75 (dach)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  -pilarki do drewna
  -pi??a tarczowa do stali i betonu
  -zestaw hydrauliki si??owej Lukas
  -sprz?t burz?cy i pionierski
  -przeno??ny maszt o??wietleniowy
  -w???e t??oczne W75 i W52
  -w???e ssawne
  -armatura wodna i pianowa
  -ga??nica proszkowa
  -motopompa p??ywaj?ca
  -motopompa szlamowa
  -wentylator oddymiaj?cy
  -zestaw PSP R1 + deska i szyny
  -sprz?t do oznakowania miejsca zdarzenia
  -agregat pr?dotw??rczy 
  -przed??u??acz
  -kanistry
  -drabina ratownicza wysuwana dwuprz?s??owa 
  -latarki (w kabinie)
  - aparaty ODO (w kabinie)