Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 330[M] - Komenda Miejska PSP w Radomiu > 331[M] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 1 w Radomiu

  CCS Cobra - 331[M]26 - GCBA 5/32 - MAN TGM 18.330/Stolarczyk
  Logo urz?dzenia ga??niczego CCS Cobra znajduj?ce si? na pr?downicy.
  ________________________________________________________

  Z pozoru zwyk??y ci???ki samoch??d-ratowniczo ga??niczy, kt??ry wyjecha?? z fabryki Stolarczyka na podwoziu MAN TGM, jednak jeden aspekt tego samochodu stanowi o jego wyj?tkowo??ci, jest nim urz?dzenie ga??nicze CCS Cobra (z ang. Cold Cut Systems Cobra). Urz?dzenie doskonale sprawdza si? przy po??arach zamkni?tych, ratownik bez wchodzenia do pomieszczenia mo??e gasi? po??ar oraz sch??odzi? niebezpiecznie gazy po??arowe. Urz?dzenie pozwala r??wnie?? na zminimalizowanie koszt??w, a co najwa??niejsze zwi?ksza bezpiecze??stwo stra??ak??w.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-8/3200-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/32

  ***

  Podwozie: MAN TGM 18.330
  DMC: 18.000 kg
  Silnik: o mocy 326 KM (240 kW)
  Nap?d: miejski 4x2
  Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa, w uk??adzie 1+1+4

  ***

  Zabudowa: Przedsi?biorstwo Us??ugowo Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce

  ***

  Uk??ad wodno-pianowy:
  -autopompa: dwuzakresowa Stolarczyk S 30 HP o wydajno??ci 3500 l/min ?? 8 bar, 400 l/min ?? 40 bar
  -zbiornik wody: 5000 l
  -zbiornik na ??r. pianotw??rczy: 500 l
  -dozownik ??rodka pianotw??rczego 3% i 6%
  -wysokoci??nieniowa linia szybkiego natarcia
  -DWP Stolarczyk 24
  -1x nasada ssawna 110
  -4x nasada t??oczna 75
  -2x nasada tankowania hydrantowego 75
  -2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52

  ***

  Wyposa??enie (m. in.)

  *Strona lewa:

  - pilarka ??anuchowa do drewna
  - pi??a tarczowa do stali i betonu
  - agregat pr?dotw??rczy
  - urz?dzenie ga??nicze Cobra
  - lampa b??yskowa ostrzegawcza
  - pacho??ki drgowe

  *Strona prawa:

  - armatura wodno-pianowa
  - sprz?t ratownictwa medycznego
  - aparat ODO
  - butle powietrzne