Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 520[L] - KP PSP Ryki > Posterunek PSP D?blin-Mas??w

  521[L]25 ?? GCBA 5/24 ?? Jelcz 442/JZS 014R

  Jedyny pojazd znajduj?cy si? na wyposa??eniu posterunku zamiejscowego PSP w D?blinie (KP PSP Ryki). Na pierwszy rzut oka to zwyk??y Jelcz, jednak jest to wyj?tkowy egzemplarz. Auto jest do granic mo??liwo??ci wypchane sprz?tem, kt??ry znajduje si? w zabudowie, w kabinie i na dachu pojazdu. Liczne przer??bki i ulepszenia wykonane w??asnym sumptem przez stra??ak??w, dodaj? mu smaczku. I tak oto poczciwy ??Jelonek? doczeka?? si? masztu o??wietleniowego, wyci?garki czy wysuwanego stela??u na aparaty powietrzne.

  Jelcz pomimo swojej wyj?tkowo??ci jest ju?? pojazdem wyeksploatowanym i nadgryzionym z?bem czasu. Dzielnie pe??ni?c swoj? s??u??b?, czeka na rych??? wymian?, my??l?c o emeryturze w OSP.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-79/M-53000: GCBA 5/24
  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-8/2400-1

  * * *

  Numer operacyjny: 521[L]25
  Numer rejestracyjny: LRY G319

  * * *

  Podwozie: Jelcz 442
  Nap?d: 4x4
  DMC admin.: 16.000 kg
  DMC techn.: 17.500 kg
  DMC zespo??u pojazd??w: 32.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 6.500 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej (admin./techn.): 10.000/11.000 kg
  Uk??ad miejsc: 1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy
  -szperacz pogorzeliskowy
  -radiotelefon samochodowy analogowy: Motorola GM 360
  -wyci?garka

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  -3x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-11
  -2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  -modulator Vemar Vetulani TSR-200

  * * *

  Zabudowa: Zak??ady Samochodowe ??Jelcz? S.A., Jelcz-Laskowice

  Uk??ad wodno-pianowy:
  - zbiornik wody 5.000 l
  - zbiornik ??r. pian 500 l
  - autopompa dwuzakresowa Rosenbauer NH30; 2400 l/min @ 8 bar, 250 l/min @ 35 bar
  - wysokoci??nieniowa LSN
  - DWP 8/16/24 Spec-Po??
  - 4x nasada t??oczna 75 (2 w przedziale autopompy i 2 z ty??u, pod zabudow?)
  - 1x nasada ssawna 125 (w przedziale autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (z prawej strony, pod zabudow?)
  - 1x nasada tankowania ??r. pian. 52 (dach)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  Strona lewa:
  -aparaty ODO
  -wentylator oddymiaj?cy
  -pilarka do drewna
  -szczotki
  -szpadle
  -t??umice
  -sorbent
  -odcinki t??oczne
  -rozdzielacz
  -zbieracz
  -zasysacz
  -pr?downica pianowa
  -ga??nice
  -in??ektor

  Strona prawa:
  -odcinki t??oczne
  -pr?downice
  -stojak hydrantowy
  -agregat pr?dotw??rczy
  -zestaw hydrauliki si??owej Lukas
  -wspornik progowy
  -kliny
  -pacho??ki drogowe
  -kanistry

  Dach:
  -w??? ssawny
  -smok ssawny
  -p??ywak
  -lina stalowa
  -wytwornice pianowe
  -drabina nasadkowa
  -sprz?t burz?cy i pionierski
  -motopompa p??ywaj?c?
  -pi??a do stali i betonu

  Kabina:
  -deska ortopedyczna
  -torba medyczna PSP R1
  -szyny Kramera
  -apteczka
  -koc ga??niczy
  -??om
  -urz?dzenie hooligan